1 - Belediyemiz Şantiyesinde bulunan yaklaşık 20 (Yirmi) ton civarındaki muhtelif hurda malzemeleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

Ocak 11, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 • Belediyemiz Şantiyesinde bulunan yaklaşık 20 (Yirmi) ton civarındaki muhtelif hurda malzemeleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.
 • Muhammen satış bedeli 1 kg için 1,00 TL olup, %3 geçici teminatı 600,00-TL’ dir.
 • İhale 24.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’ da Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 2. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
 4. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
 5. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 • İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
 • İhaleye girecekler gerekli evrakları 23.01.2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
TOP