Belediyemize ait ekli listede unsurları yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. inci maddesi gereği açık arttırma ihale usulüyle kiraya verilmesi ile ilgili olarak

Ocak 02, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 ­ Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45' inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile  kiraya verilecektir. 2 ­ İhale 03.01.2019 Perşembe günü saat 14.00' da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.  3 ­ Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3' ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.  4 ­ İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi, d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 5 ­ İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 6 ­ İhaleye girecekler gerekli evrakları 02.01.2019 Çarşamba günü saat 17.00' ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Ek:Taşınmaz Listesi

TOP