Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45' inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır

Ocak 02, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1­Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45' inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır. 2­İhale 10.01.2019 Perşembe günü saat 14.00' da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.  3­Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3' ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.  4­Talipliler 2 adet taşınmaz alma hakkına sahip olacaklardır. Satışı yapılan taşınmazların 5 ( beş ) yıl süre ile satışı veya devri yapılamayacaktır. 5­İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, b)Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, c)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi, d)Taliplilerin satışı yapılacak mahalle nüfus kütüğüne kayıtlı olmaları, ilgili mahalle kaydı olmayan  taliplilerin 15 yıl mahallede ikamet ettiğini gösterir belge, e)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 6­İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 7­İhaleye girecekler gerekli evrakları 09.01.2019 Çarşamba günü saat 17.00' ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

EK LİSTE için TIKLAYINIZ...

TOP