Belediyemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir

Temmuz 01, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

KİRA YERİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI

 2. İhale 11.07.2019 Perşembe günü saat 14.00’ da başlayacak olup listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup Belediye veznesine yatırılacaktır.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı) e. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 6. İhaleye girecekler gerekli evrakları 10.07.2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

TOP