Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kurtuluş Mahallesi, 45 Ada, 22 Parsel, Çay Kenarı Mevkii, Şehit Fehmi Ercan Caddesi, No:24’te bulunan Kafeterya Binası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 (Üç) yıllığı

Ağustos 29, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kurtuluş Mahallesi, 45 Ada, 22 Parsel, Çay Kenarı Mevkii, Şehit Fehmi Ercan Caddesi, No:24’te bulunan Kafeterya Binası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 2. Taşınmazın muhammen kira bedeli bir Aylık 5.500,00-TL olup, %3 Geçici teminatı 5.940,00-TL’ dir.

 3. Taşınmazın ihalesi 05.09.2019 Perşembe günü saat 14.00’ te Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1. İhale şartnamesinin satın alındığına ve bedelinin ödendiğine dair makbuz,

  2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

  3. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

  4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

  5. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

  6. Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,

  7. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

 5. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 200,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 6. İhaleye girecekler gerekli evrakları 04.09.2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.


TOP