İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


3) İmar durumundaki inşaat şeklinin zemine doğru yerleştirildiğini gösteren "Aplikasyon Krokisi"ni hazırlar.

4) Hali hazır binalarda ruhsat almamış binaların durum değerlendirmesi yapılması ve imara uygun olup olmadığını belirler; uygun ise ruhsat başlanması, imara uygun değilse Encümen kararı ile işlem yapılması amacıyla zeminde ölçüm sonucu "Bina İşlenmesi Krokisi"ni hazırlar.

5) Plan tadilat-mevzii dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlar.

7) Belediyeye bağlı yerleşimlerin "Uygulama İmar Planları"nı analitik etütleri ile birlikte hazırlar.

8) Parsel, ada, mahalle ya da daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi verir.

İmar Ruhsat ve İskan Birimi :

1) Belediye sınırları içindeki inşaatların "Yeni Yapı Ruhsatları"nı, orta hasarlı binaların "Onarım Ruhsatları"nı, ruhsat süresi içerisinde tamamlanamamış yapıların ruhsatlarını, "Ev Yapana Yardım (EYY) Kredisi" ile yapılan yapıların ruhsatlarını verir.

2) Yapı denetimlerin yıl sonu seviye tespitlerini yapar, tespit tutanaklarını hazırlar.

3) Yapıya ilişkin bilgi formunda oluşan değişiklik tutanaklarını "Bayındırlık Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı"na göndermek üzere düzenler.

4) İskan ve Projesine uygun olarak yapılan binalar, yerinde kontrolleri yapılarak, Vergi Dairesi, Emlak Müdürlüğü ve SSK İlişik Kesme Belgesi alındıktan sonra varsa sığınak raporu düzenler ve iskan müsadesi verir.

5) Yapı Denetim firmalarınca hazırlanan İş Bitirme Belgeleri, kontrol ve tasdiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti için gerekli olan proje ve ruhsat tasdiklerini yapar.

YapıKontrol Birimi :

1) Vatandaşların ve Kamu Kuruluşlarının, ruhsat temdidi, proje tadilatı, kat ilavesi ve her türlü işyeri için yapılan talepleri yerinde inceler.

2) Demir Vizesi için demirlerin bağlantısını kontrol etmek ve yazışmaların takibini yapar.

3) Büfe ve benzeri yerlerin taleplerini değerlendirir.

4) Baz İstasyonları ile ilgili her türlü şikayetleri inceler.

5) Onarım ve güçlendirme ruhsat taleplerinin mahallinde tetkikini yapar.

Emlak-İstimlak Birimi :

1) Belediye Sınırları dahilinde ve haricinde bulunan Belediyeye ait gayri menkullerin sicillerini tutarak tüm değişikliklerin takibini yapar.

2) Belediye sınırları dahilinde yapılan ve yapılacak olan tüm teknik altyapı tesislerini bilgisayar ortamında "x,y,z koordinat ve kotları" itibarıyla sayısal olarak izlenebilmesini, her türlü kadastral ve/veya imar parsellerin sorgulanabilmelerini ve güncelliğini sağlar.

3) Mülkiyet sınırlarındaki değişikliği öngören her türlü imar uygulamalarının kontrol ve takibini yapar.

4) Belediye Encümeni'nce uygun görülecek imar planı uygulamalarını re'sen yapar veya yaptırır.

5) İmar Planı gereği, Belediye Encümeni'nce uygun görülecek kamulaştırma işlemlerini, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre takibini yaparak işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlar.

İmar Yazı İşleri ve Arşivi :

1) Birime gelen evrakların ekleri ile birlikte tam olup olmadıkları kontrol eder, gelen evrakları imza karşılığı teslim alır ve evrak kayıt defterine kayıt eder.

2) Birimden çıkan evrak, doküman v.b. yazışmaları resmi yazışma kuralları yönetmelik esaslarına uygunluğunu kontrol edip giden evrakları defterine kaydeder.

Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Hizmet Binası 3. Kat )

E-posta: imar.sehircilik@balikesirgonen.bel.tr

">

">

TOP